Polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://agatasuchwalkofotografia.pl.

Najważniejsze informacje:

Cenię Twój czas, więc w skrócie opowiem Ci o najważniejszym – podane przez Ciebie w formularzach dane osobowe są przetwarzane w celu przedstawienia oferty, wysyłki newslettera, realizacji usługi fotograficznej w ramach zawartej umowy, a także w celach analitycznych i statystycznych

Administratorem danych osobowych jest Agata Sikora-Suchwałko, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agata Sikora-Suchwałko Fotografia, ul. Lawendowe Wzgórze 18/43, 80-175 Gdańsk, NIP: 5882320116, właścicielka strony internetowej www.agatasuchwalkofotografia.pl

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, kontakt możliwy jest pod adresem kontakt@agatasuchwalkofotografia.pl

Pamiętaj, że zawsze masz prawo do dostępu do swoich danych w celu ich aktualizacji lub usunięcia. Ze swojej strony dołożę wszelkich starań, by podane przez Ciebie dane były u mnie bezpieczne. 

Informacje podstawowe:

Administratorem danych osobowych jest Agata Sikora-Suchwałko, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agata Sikora-Suchwałko Fotografia, ul. Lawendowe Wzgórze 18/43, 80-175 Gdańsk, NIP: 5882320116, właścicielka strony internetowej www.agatasuchwalkofotografia.pl

W razie jakichkolwiek pytań z zakresu polityki prywatności można skontaktować się Administratorem poprzez adres e-mail: kontakt@agatasuchwalkofotografia.pl

Szczegóły przetwarzania danych

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – Agata Sikora-Suchwałko Fotografia, ul. Lawendowe Wzgórze 18/43, 80-175 Gdańsk, NIP 58882320116
 • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https:/agatasuchwalkofotografia.pl,
 • Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.
 • Formularz  – miejsce na Stronie, umożliwiające wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanym w nim celu np. zapis i wysyłka newslettera czy kontakt w celu zadania pytań o ofertę.
 • Newsletter – bezpłatna usługa świadczona przez Administratora polegająca na przesyłaniu wiadomości elektronicznych w celach marketingowych
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2 Cel przetwarzania danych

Administrator może przetwarzać dane Użytkownika:

 1. w celach kontaktowych, odpowiadając na wiadomość przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatora społecznościowego lub formularza kontaktowego dostępnego na Stronie, w tym przesłanie oferty na prośbę Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest warunkiem nawiązania kontaktu. ystem komunikacji (np. czat, komunikator) może być obsługiwany przez zewnętrznego dostawcę. W takiej sytuacji korzystanie z systemu podlega regulaminowi oraz polityce prywatności zewnętrznego dostawcy. Po zakończeniu komunikacji, dane trafiają do archiwum na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z prowadzoną komunikacją.
 2. w celach realizacji zamówienia i wykonania usługi fotograficznej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy. Po wykonaniu umowy, dane trafiają do archiwum na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową.
 3. w celach realizacji obowiązków podatkowych i księgowych w związku z realizowaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W związku z wykonywaniem umowy realizowane są również obowiązki podatkowe i księgowe, w szczególności w postaci wystawienia faktury i przesłania jej do dokumentacji księgowej.
 4. w celu obsługi reklamacji lub odstąpienia od umowy (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie danych jest warunkiem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub reklamacji. Po realizacji takiego procesu, dane trafiają do archiwum na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z obsługą procesu odstąpienia od umowy lub procesu reklamacyjnego. Dane trafiają również do dokumentacji księgowej na potrzeby wywiązywania się z obowiązków podatkowych.
 5. w celach obsługi newslettera oraz przesyłania Użytkownikowi wiadomości email związanych z zapisem na newsletter (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest warunkiem otrzymywania newslettera, a w każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wysyłanej wiadomości przez system mailingowy.
 6. w celu kontaktu telefonicznego związanego z realizacją usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 7. w celu tworzenia archiwum (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Na potrzeby działalności mogą być tworzone archiwa w postaci tradycyjnej, jak i cyfrowej. Do archiwów trafiają dane osobowe, które zostały przetworzone w związku z realizacją zamówienia, a ich zakres może się różnić w zależności od tego, jakie dane do nas trafiły i jaki zakres danych uzasadniony jest pod kątem archiwalnym.
 8. w celach statystycznych i analitycznych oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W ramach narzędzi analitycznych dostęp jest wyłącznie do Informacji Anonimowych. Przetwarzanie Informacji Anonimowych opiera się na prawnie uzasadnionym interesie, który polega na tworzeniu, przeglądaniu i analizowaniu statystyk związanych z aktywnością użytkowników na stronie w celu wyciągania wniosków pozwalających na późniejszą optymalizację naszych działań.
 9. w celu obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzane są wszelkie dane osobowe, które wiążą się z danym roszczeniem, dlatego ich zakres może się różnić w zależności od tego, czego dotyczy dane roszczenie. W tym przypadku opieramy się w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie polegającym na ochronie naszych interesów.
 10. w celu obsługi mediów społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzamy dane wyłącznie w obrębie danego serwisu społecznościowego i wyłącznie w celu obsługi danego serwisu społecznościowego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.
 11. w celu organizacji akcji promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, który w tym przypadku stanowi marketing oraz zwiększanie sprzedaży własnych produktów.  Zakres danych osobowych, jakie będą przetwarzane w związku z organizacją akcji promocyjnej, mogą się różnić w zależności od rodzaju akcji promocyjnej. 

§3 Dane osobowe i bezpieczeństwo

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter, formularz kontaktowy.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 4. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 5. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów wyszczególnionych w pkt 9.
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Administrator gwarantuje poufność przekazywanych przez Użytkownika danych osobowych, poprzez gromadzenie danych z należytą starannością i ochronę przed dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych.
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

§4. Odbiorcy danych osobowych

 1.  Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
 • hostingodawca – Mad Ventures Patryk Kozioł, Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa, NIP 538 175 39 91, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
 • dostawca systemu mailingowego – MailerLite Limited, an Irish registered company at Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland,
   w celu przesyłania newslettera;
 • Firma aktualnie prowadząca księgowość firmy Administratora, w celu realizacji obowiązków księgowych i podatkowych,
 • podmiot realizujący zamówienia wysyłkowe, firma kurierska – na potrzeby obsługi logistycznej zamówień, których przedmiotem jest produkt fizyczny;
 • pozostali podwykonawcy, w szczególności dostawcy rozwiązań informatycznych – na potrzeby współpracy z różnymi podwykonawcami, którzy mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, jeżeli będą świadczyć usługi w zakresie związanym z takim dostępem.

  Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Twoje dane mogą być udostępnione radcy prawnemu lub adwokatowi związanemu tajemnicą zawodową. Potrzeba może wynikać z konieczności skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu do Twoich danych osobowych. W przypadku Informacji Anonimowych, dostęp do nich mają dostawcy narzędzi lub wtyczek, które gromadzą Informacje Anonimowe. Dostawcy tych narzędzi są samodzielnymi administratorami danych w nich gromadzonych i mogą udostępniać te dane na zasadach określonych przez siebie we własnych regulaminach i politykach prywatności, na co nie mamy wpływu. 

§5. Przekazywanie danych do Państw Trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej – do państw trzecich, w związku z korzystaniem z narzędzi wykorzystujących zasoby zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. 

Aktualnie Twoje dane osobowe są przekazywane do państw trzecich w związku z korzystaniem przez nas z następujących rozwiązań:

system mailingowy MailerLite – Irlandia

serwisy społecznościowe Meta Platforms Ireland Limited – USA

Oprócz tego, do państw trzecich, w szczególności USA, mogą być przekazywane Informacje Anonimowe gromadzone w związku z wykorzystywaniem narzędzi wskazanych w załączniku do niniejszej polityki prywatności.   

§6 Termin przechowywania danych

Administrator przechowuje i przetwarza dane Użytkownika przez okres, w którym klient korzysta z usług, nie dłużej niż będzie to potrzebne. Okresy przetwarzania różnią się w zależności od celu. Zakończenie przetwarzania Twoich danych w ramach jednego celu niekoniecznie musi prowadzić do całkowitego usunięcia lub zniszczenia Twoich danych osobowych, ponieważ ten sam zestaw danych może być przetwarzany w ramach innego celu, przez okres dla niego wymagany. Całkowite usunięcie lub zniszczenie danych następuje w momencie, gdy zakończymy realizację wszystkich celów oraz w innych przypadkach wskazanych w RODO.

Poniżej znajduje się opis okresów przetwarzania:

 • Realizacja zamówień i zawartej umowy – dane związane z umową są przetwarzane przez czas niezbędny do zawarcia i wykonania umowy;
 • Reklamacje i odstąpienia od umowy – dane związane z reklamacjami i odstąpieniem od umowy są przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi reklamacji lub odstąpienia od umowy;
 • Newsletter – dane związane z newsletterem będą przetwarzane przez okres korzystania przez Użytkownika z newslettera;
 • Kontakt i obsługa korespondencji – dane związane z obsługą korespondencji będą przetwarzane przez czas trwania kontaktu pomiędzy nami;
 • Obowiązki podatkowe i księgowe – dane związane z wykonywaniem obowiązków podatkowych i księgowych będą przetwarzane przez czas przewidziany w przepisach prawa podatkowego, najczęściej 5 lat od zakończenia roku podatkowego;
 • Archiwum – dane związane z archiwum będą przetwarzane do czasu utraty przydatności informacji, które znajdują się w archiwum;
 • Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń – dane związane z roszczeniami będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, przy czym okres przedawnienia roszczeń może się różnić w świetle obowiązujących przepisów prawa;
 • Media społecznościowe – nie mamy wpływu na okres przechowywania Twoich danych osobowych w mediach społecznościowych. Są one dostępne w serwisach Facebook, Instagram, TikTok  na zasadach wynikających z regulaminu i polityki prywatności tych serwisów.
 • Analiza i statystyka – dane związane z analityką i statystyką będą przetwarzane do czasu utraty przydatności lub skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
 • Marketing własny – dane związane z marketingiem własnym będą przetwarzane do czasu utraty przydatności lub skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
 • Organizacja akcji promocyjnych – dane związane z organizacją akcji promocyjnych przetwarzamy przez czas konieczny do przeprowadzenia akcji promocyjnej; 
 • Obowiązki związane z ochroną danych osobowych – dane związane z ochroną danych osobowych będą przetwarzane do czasu utraty przydatności, skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub upływu okresu przedawnienia naszej odpowiedzialności jako administratora danych osobowych.

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz taką zgodę cofnąć w każdym czasie: albo poprzez swoje działanie, albo kontaktując się z nami na podane dane kontaktowe.

§7 Pliki cookies i inne technologie

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, służące do tego programy lub odpowiednie narzędzia dostępne w systemie operacyjnym, z którego korzysta Użytkownik.

Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach prowadzonej Strony:

 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony (zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika);
 • kontakt e-mailowy – Użytkownik kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazuje adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Wiadomość może także zawierać inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem. Dane osobowe przekazywane Administratorowi poprzez wiadomość e-mail przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Korespondencja przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej.

§8 Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Strony, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Data aktualizacji polityki prywatności: 15.03.2024